KategooriaTäienduskoolitus
Hind184€
OstaRegistreeru
Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe
Tööohutusalane väljaõpe annab teadmised töökeskkonnavoliniku või töökeskkonnanõukogu liikme õigustest ja kohustustest. Tööohutuse koolitus sobib suurepäraselt ka alustavale töökeskkonnaspetsialistile või keskastmejuhile.

 

Õppekava koostamise alus:

Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrus nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”.


Sihtgrupp:

Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, alustavad töökeskkonnaspetsialistid, keskastme juhid.

 

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Riigi ja tööandja tasandil töötervishoiu ja tööohutuse korraldus;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ning sellega seonduvate õigusaktide nõuded;
 • Tööandja ja töötajate õigused ja kohustused, tööandja ennetustegevus töökohal ja ergonoomia ning töökohtade kohandamine;
 • Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas ning töötervishoiu ja tööohutuse üldised nõuded;
 • Ettevõtte ja asutuse tööohutuse ja töötervishoiu korraldus, töötaja ja tööandja koostöö, töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu rollid ja ülesanded;
 • Töötajate teavitamine ja kaasamine ning juhendamine ja väljaõpe;
 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid: töökiusamine, ahistamine ja diskrimineerimine. Kuidas toimida näiteks kiusamisjuhtumi korral?
 • Töökeskkonna füsioloogilised, füüsikalised, keemilised ja bioloogilised ohutegurid;
 • Töökohale esitatavad nõuded ja ohumärguanded;
 • Isikukaitsevahendid. Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral;
 • Tööõnnetused ja tööga seotud haigestumised, riiklik järelvalve;
 • Esmaabi ja tervisekontrolli korraldamine ning terviseriskide ennetamise ja vähendamise tegevuskava koostamine;
 • Töökeskkonna riskianalüüs.

 

Koolituse maht:

Koolituse maht on 24 akadeemilist tundi.

 

Koolitajad:

Krista Silbaum on koolitaja ja töökeskkonnaspetsialist, kes on tööohutusteemade lektorina üles astunud erinevatel tööohutusalastel koolitustel ja ettevõttesisetel ohutuskoolitustel. Ta on töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhi-, töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades (keemiatööstus, ehitus, puidutööstus, toiduainetetööstus, kaubandus), omandanud lisaks praktilisi kogemusi töökeskkonnaalaste teenuste pakkumise raames (töökeskkonnaspetsialisti teenus, riskianalüüside läbiviimine) mitmetes erinevates ettevõtetes ja asutustes nii ehitusvaldkonnas, plasti,- metalli,- puidu- ja toiduainetööstuses kui ka kaubanduses, avalikus halduses ja hariduses. Lisaks on ta läbi viinud arvukalt sisekoolitusi ohtlike kemikaalide kasutamise, raskuste käsitsi teisaldamise, riskianalüüsi koostamise  ja üldise tööohutusalase töö korraldamise teemadel. Hetkel on tegev tööohutusteemade lektorina peamiselt ettevõttes RA Koolitused, aga ka Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Kaasik Koolitused OÜ-s.

 

Osalustasu:

Koolituse osalustasu on 184 eur*.

Hinna sees on kohvipaus, soe lõunasöök ja lamineeritud esmaabiplakat.

Osaleja saab tõendi 24 täienduskoolitustunniga.

*Hinnale lisandub käibemaks! 

 

 

Toimumisaeg ja -koht:

Koolitused toimuvad kolmel järjestikkusel päeval kell 9.00-16.00 TALLINNAS, aadressil Väike-Paala 1. Parkimine on maja ees tasuta.

2023/2024 toimuvad koolitused järgmistel aegadel (märgi registreerumisel sobivad kuupäevad)

 • 12.-14.09.2023
 • 17.-19.10.2023
 • 21.-23.11.2023
 • 09.-11.01.2024
 • 13.-15.02.2024
 • 12.-14.03.2024
 • 16.-18.04.2024
 • 14.-16.05.2024
 • 11.-13.06.2024

Koolituspäev on jagatud neljaks loenguplokiks, mille vahel toimuvad lõuna- ja kohvipausid.

 • Osalejate saabumine ning hommikukohv- ja tee: 8.30-9.00
 • I loeng: 9.00-10.30
 • Kohvipaus
 • II loeng: 10.45-12.15
 • Lõuna
 • III loeng: 12.45-14.15
 • Kohvipaus
 • IV loeng: 14.30-16.00

 

Registreeru koolitusele

Koht koolitusele on broneeritud peale osalustasu laekumist. 

Kui soovid tellida oma ettevõttesse sisekoolitust, kirjuta: info@rahvatervis.ee.

 

*Osalustasu laekumine on koolitusel osalemise kinnitamise aluseks. Osalustasu tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette 7 päeva. Osalustasu tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette vähem kui 7 päeva. Osalustasu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest koolituse toimumise päeval või jääb teatamata koolitusele tulemata.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%.

NB! Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 223442.

 

Registreeru koolitusele

Tsükkel 1
Final Quiz